PODSUMOWANIE SPOTKAŃ INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYCH W CELU PRZYGOTOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023-2027

PODSUMOWANIE SPOTKAŃ INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYCH W CELU PRZYGOTOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023-2027

Mając na uwadze uspołecznienie i oddolność działań jako filar funkcjonowania Lokalnych Grup Działania oraz idei LEADER, podstawowym założeniem, jakie przyjęliśmy do potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, jest szerokie włączenie mieszkańców obszaru EGO w proces podejmowania decyzji. Za

Spotkania informacyjno-konsultacyjne w celu przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Spotkania informacyjno-konsultacyjne w celu przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

LGD „Lider w EGO” zaprasza wszystkich mieszkańców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego na spotkania informacyjno-konsultacyjne w celu przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.  W załączniku przesyłamy plakat z informacją o miejscu oraz terminie spotkań