Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” jest organizacją pozarządową, działającą w jednym z najbardziej charakterystycznych subregionów województwa warmińsko-mazurskiego, obejmującym  trzy powiaty: ełcki, gołdapski, olecki.  W granicach obszaru EGO o łącznej powierzchni 2738 km2 i zamieszkałego przez ponad 92 tysiące osób sąsiaduje ze sobą 11 gmin: Ełk,Olecko, Gołdap, Banie Mazurskie, Dubeninki, Prostki, Stare Juchy, Kalinowo, Wieliczki, Świętajno, Kowale Oleckie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” działając na rzecz obszarów wiejskich ma na celu ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych. Organizacja skupia najbardziej aktywnych i zaangażowanych liderów reprezentujących  trzy sektory: społeczny, publiczny i gospodarczy.

Obszar LGD „Lider w  EGO” poprzez bogactwo kulturowe, historyczne oraz przyrodnicze obszaru jest predestynowany do rozwoju turystyki opartej na zrównoważonym wykorzystaniu unikalnych walorów przyrody oraz do popularyzowania i rozwijania produkcji wyrobów lokalnych i tradycyjnych. Jednym z głównych kierunków działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” jest również aktywizowanie mieszkańców obszaru EGO na rzecz poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej poprzez rozwój przedsiębiorczości i  wzrost kwalifikacji mieszkańców w zakresie pozyskiwania nowych źródeł dochodu. Nasze LGD „Lider w EGO” propaguje również upowszechnianie i wymianę informacji oraz doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi objętymi zakresem działań Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Głównym celem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) opracowanej i wdrażanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. To dokument wyznaczający i precyzujący kierunki działań Stowarzyszenia, zmierzające do wykreowania obszaru EGO jako miejsca o bogatym i czystym środowisku naturalnym, miejsca przyjaznego mieszkańcom i turystom. Poprzez zapisane w LSR działania Stowarzyszenie chce aktywizować społeczności lokalne, promować teren EGO jako miejsce o niezwykłych walorach przyrodniczych oraz wspierać inicjatywy służące działaniom szkoleniowym i warsztatowym, podnoszącym poziom jakości życia na obszarze EGO.