LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LGD „Lider w EGO” NA LATA 2014-2020(23)

Prezentowana Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Lider w EGO” jest wynikiem wielomiesięcznej pracy osób reprezentujących środowisko społeczne gmin z powiatów:

  • ełckiego − gmin wiejskich: Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy;
  • gołdapskiego − gmin wiejskich: Banie Mazurskie, Dubeninki oraz gminy miejsko-wiejskiej Gołdap;
  • oleckiego  − gmin wiejskich: Kowale Oleckie, Świętajno, Wieliczki i gminy miejskowiejskiej Olecko.

Niniejsza LSR jest efektem pracy wielu osób uczestniczących w warsztatach, konsultacjach, spotkaniach i dyskusji. Autorzy LSR reprezentowali wszystkie sektory życia społeczno-gospodarczego obszaru, a przez swoje uczestnictwo w procesie planowania osoby te zdecydowały się wziąć na siebie, w ramach aktywnego uczestnictwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Leader w EGO”, odpowiedzialność za rozwój naszej „małej ojczyzny”.

Znajdujące się w LGD społeczności jedenastu gmin charakteryzuje poczucie wspólnoty wynikającej z położenia geograficznego, zbliżonych walorów gospodarczych oraz wspólnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego. Pamiętając, że celem idei Leadera jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego przez aktywizowanie mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami, autorzy LSR mają poczucie współodpowiedzialności za rozwój obszaru EGO.

Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” wybrała do realizacji projekty, które przyczynią się do osiągnięcia celów prezentowanej Lokalnej Strategii  Rozwoju. Dokument ten daje odpowiedź, jak mieszkańcy 11 gmin z powiatu ełckiego, gołdapskiego i oleckiego postrzegają swój region oraz jaką mają wizję jego rozwoju na najbliższe lata.

Mamy nadzieję, że trójsektorowe partnerstwo jakie zawiązało się w ramach LGD, pozwoli na podejmowane akceptowanych przez naszą lokalną  społeczność skutecznych działań na rzecz rozwoju obszaru EGO.