Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”, Plac Wolności 2, 19-400 Olecko (dalej LGD).

2. Dane osobowe przetwarzane są w celach:

 • związanych z realizacją celów statutowych LGD w stosunku do swoich członków,
 • związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru lokalnej grupy działania „Lider w EGO” na lata 2014- 2020(23), w tym projektów współpracy, jak również pozostałych projektów finansowanych z innych źródeł,
 • związanych z procesem rekrutacji pracowników oraz prowadzeniem dokumentacji kadrowej,
 • realizacji zawartych umów.

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Za odbiorców mogą być uznane:

 • wszelkie krajowe organy administracji publicznej (np. policja, organy kontroli państwowej), organy innych państw członkowskich UE (np. organy powołane do ochrony danych osobowych w innych państwach członkowskich) lub sądy, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne albo na ich żądanie,
 • operatorzy pocztowi,
 • banki w zakresie realizacji płatności,
 • podmioty świadczące na rzecz LGD usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na LGD przez przepisy prawa,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 • inne instytucje udzielające dotacji na projekty realizowane przez LGD.

5. Dane osobowe będą przechowywane;

 • przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2,
 • do odwołania zgody – dotyczy danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:

 • dostępu do treści danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • wycofania zgody w przypadku, gdy LGD uzyskało taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych.

7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych dla LGD ma charakter dobrowolny.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.