Ogłoszenie o naborze nr 2/2018 – Dbałość o obiekty kultury i zabytki na terenie LGD „Lider w EGO”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ogłoszenie o naborze wniosków: 2/2018  

I. Zakres tematyczny operacji:

Pomoc przyznawana jest na operację z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego.
Cel ogólny 2 LSR: Poprawa stanu ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury na terenie LGD „Lider w EGO” do 2023 r.
Cel szczegółowy 2.2.: Udostępnianie infrastruktury lokalnej, kulturalnej wraz z zachowaniem obiektów dziedzictwa lokalnego LGD
Przedsięwzięcie 2.2.1.: Dbałość o obiekty kultury i zabytki na terenie LGD „Lider w EGO”
Nabór dotyczy wskaźnika : Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii

II. Termin składania wniosków:

12.11.2018 r. – 26.11.2018 r. w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00
Ostateczny termin składania wniosków upływa 26.11.2018 r. o godz. 15:00.

III. Miejsce i tryb składania wniosków:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”
19-400 Olecko, ul. Plac Wolności 2, pok. 1
Wniosek wraz załącznikami składa się w dwóch trwale spiętych egzemplarzach w wersji papierowej oraz dwóch egzemplarzach wersji elektronicznej bezpośrednio w biurze LGD „Lider w EGO” osobiście lub przez osobę upoważnioną lub pełnomocnika.

IV.    Warunki udzielenia wsparcia:

1. Warunki udzielenia wsparcia określa:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z póź. zm.
 • Lokalna Strategia Rozwoju 2014 – 2020(23) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”  (LSR) wraz z załącznikami

2. Kryteria wyboru operacji:
Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:

 • są zgodne z LSR;
 • zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;
 • są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Ocena zgodności i wyboru operacji (zgodnie z Kartą oceny) przebiega w następujący sposób:
Cześć A. Karty oceny – Ocena zgodności operacji z LSR w tym z Programem (PROW)
Część B. Karty oceny – Weryfikacja wstępna operacji wg lokalnych kryteriów
Część C. Karty oceny – Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru
Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 14 punktów w ramach oceny zgodnie
z lokalnymi kryteriami oceny operacji (część C Karty oceny).
Ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny wstępnej.

V. Limit środków w naborze, maksymalna kwota dofinansowania operacji oraz forma wsparcia:

 • Limit środków w ramach konkursu:
  – Dbałość o obiekty kultury i zabytki na terenie LGD „Lider w EGO”:  267 913,70 zł
  Forma wsparcia – refundacja.

VI. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

 • w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”, Olecko, Plac Wolności 2, pok. 1.
 • na stronie www.liderwego.pl,

VII. Lista dokumentów składanych w ramach naboru:

Wyżej wymienione  dokumenty dostępne są na stronie internetowej LGD: www.liderwego.pl oraz w biurze LGD.

VIII. Dokumenty pomocnicze:

IX. Przydatne linki:

X. Miejsce i sposób doradztwa udzielanego potencjalnym Wnioskodawcom

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD „Lider w EGO” osobiście w siedzibie biura, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, od wtorku do czwartku w godzinach 9.00 – 14.00, do 23 listopada 2018 r.
Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonać telefonicznie pod numerem 87 610 11 83.

XI. Inne ważne informacje

–  Ochrona danych osobowych:
Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD „Lider w EGO”. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

Pytania i odpowiedzi: W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”: Olecko, ul. Plac Wolności 2, pok. 1, tel.: 87 610 11 83, e-mail: biuro@liderwego.pl

Ogłoszenie o naborze nr 2/2018 – Dbałość o obiekty kultury i zabytki na terenie LGD „Lider w EGO”