Uwaga! Ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich już weszła w życie

Obowiązuje już ustawa o KGW, czyli Kołach Gospodyń Wiejskich. Poniższa informacja ważna jest zarówno dla istniejących, jak i nowozakładanych.

Istniejące koła KGW powinny poinformować Prezesa ARiMR o KGW działającym w konkretnej wsi na podstawie przepisów dotychczasowych w celu zablokowania rejestracji KGW na podstawie ustawy z 2018 r. (Art. 34 ust. 3) Następnie (w okresie miesiąca tj. do 29.12.2018 r.) zdecydują czy działają na podstawie przepisów dotychczasowych (Art. 34 ust. 6) albo skorzystają z prawa pierwszeństwa i zarejestrują się w rejestrze ARiMR (Art. 34 ust. 2). Przekazanie informacji Prezesowi ARiMR o działającym w danej wsi kole KGW jest ważne albowiem w ustawie nie określono żadnego trybu ustalania czy w konkretnej wsi działa już koło KGW a ARiMR dotychczas nie posiada żadnych danych o aktywności KGW.

29 listopada 2018 roku weszła w życie Ustawa o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2212).

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz. U. z 2018 r. poz. 2229) również weszło w życie 30 listopada 2018 r.

Przepisy ustalają, że na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich.

Na mocy nowych uregulowań Koło Gospodyń Wiejskich może zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W jednej wiosce może działać tylko jedno KGW, to które pierwsze zarejestruje się w ARiMR.

Dotyczy to także dotychczas  działających Kół Gospodyń Wiejskich które mogą składać wnioski o wpis koła gospodyń wiejskich do rejestru lub złożyć oświadczenie o rezygnacji z prawa pierwszeństwa. Takie stanowisko winno zostać zajęte w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy o KGW. Po upływie tego terminu wpis do rejestru będzie dokonywany zgodnie z kolejnością złożonych wniosków dla danej miejscowości;

Dofinansowanie do działalności

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o KGW, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Koło Gospodyń Wiejskich może otrzymać z budżetu państwa pomoc finansową przeznaczoną na realizację zadań a pomoc finansowa, jest przyznawana w drodze decyzji Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek złożony przez Koło Gospodyń Wiejskich (art. 35 ust. 2 ustawy o KGW).

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej  z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości – pomoc ta wynosi:

  • 3000 złotych – jeżeli Koło Gospodyń Wiejskich ma nie więcej niż 30 członków,
  • 4000 złotych – jeżeli Koło Gospodyń Wiejskich ma od 31 do 75 członków,
  • 5000 złotych – jeżeli Koło Gospodyń Wiejskich ma ponad 75 członków.

Dokumenty rejestracyjne można znaleźć pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich.html

Ze swojej strony zachęcam nowe koła KGW, jeśli nie mają swoich siedzib do współpracy z ochotniczymi strażami pożarnymi (OSP). W oparciu o zawarte porozumienie można ustalić zasady współpracy pomiędzy podmiotami. Wniosek o rejestrację KGW wymaga podania adresu do doręczeń, w związku z powyższym, a na podstawie porozumienia adresem takim może być np. adres strażnicy OSP. W porozumieniu można również zawrzeć prawo do przeprowadzania zebrań członków, zebrań zarządu KGW w budynku OSP, jak i określić możliwości podejmowania innych działań w remizie OSP przez członków KGW w związku z celami, do jakich koło zostało powołane.

Uwaga! Ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich już weszła w życie