Wyniki oceny operacji i dokumenty z posiedzenia Rady, które odbyło się 04 grudnia 2018 r.

Informujemy, że zakończyła się procedura oceny i wyboru operacji złożonych w naborze nr 2/2018 z zakresu Cel ogólny 2 LSR: Poprawa stanu ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury na terenie LGD „Lider w EGO” do 2023 r. Cel szczegółowy 2.2.: Udostępnianie infrastruktury lokalnej, kulturalnej wraz z zachowaniem obiektów dziedzictwa lokalnego LGD Przedsięwzięcie 2.2.1.: Dbałość o obiekty kultury i zabytki na terenie LGD „Lider w EGO”  Nabór dotyczy wskaźnika : Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii.

W załącznikach:

Wyniki oceny operacji i dokumenty z posiedzenia Rady, które odbyło się 04 grudnia 2018 r.