Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 28 marca 2024r. do godz. 14.00 bezpośrednio w siedzibie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Lider w EGO” w 19-300 Ełk, ul. Mickiewicza 15 lok.9 (1-4), lub przesłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko SPECJALISTA DS. MONITORINGU I KOMUNIKACJI” na adres: Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” , 19-300 Ełk, ul. Mickiewicza 15 lok. 9 (1-4).

W załączeniu zakres czynności na stanowisku.

Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie minimum średnie, pożądane wyższe,
 2. Minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w pozyskiwaniu i rozliczaniu funduszy pomocowych
 3. Znajomość założeń Osi 4 Leader,
 4. Znajomość zasad funkcjonowania lokalnych grup działania i przepisów prawa w zakresie wdrażania lokalnych strategii lokalnych wdrażanych przez społeczność,
 5. Doświadczenie we współpracy z JST,
 6. Znajomość obszaru LGD „Lider w EGO”,
 7. Wiedza w zakresie aplikowania o środki dostępne w ramach LSR „Lider w EGO”,
 8. Doświadczenie w zakresie doradztwa związanego z pozyskiwaniem funduszy unijnych,
 9. Doświadczenie w merytorycznym i organizacyjnym przygotowaniu konferencji, szkoleń, itp. oraz ich prowadzeniu,
 10. Doświadczenie w realizacji działań promocyjnych,
 11. Doświadczenie w planowaniu, organizacji i wdrażaniu działań animacyjnych,
 12. Doświadczenie we współpracy z mediami,
 13. Biegła znajomość oprogramowania MS Office.

 

Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny – podpisany własnoręcznie,

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej – podpisane własnoręcznie,

3) Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone „za zgodność z oryginałem”),

4) Oświadczenie o niekaralności,

5) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych o treści : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

6) Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Załącznik 

NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. MONITORINGU I KOMUNIKACJI W LGD „LIDER W EGO”