SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI Z GOŁDAPI

W dniu 28 maja 2024r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi, odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla potencjalnych wnioskodawców tj. organizacji pozarządowych, jakimi są Ochotnicze Straże Pożarne (OSP).
W szkoleniu uczestniczyło kilkunastu przedstawicieli OSP z terenu powiatu gołdapskiego. Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO” – Jarosław Franczuk przedstawił możliwości pozyskania dotacji na przedsięwzięcia infrastrukturalne oraz przedsięwzięcia z zakresu integracji społecznej. W ramach nowej perspektywy t.j. Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) i obowiązującej naszej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, OSP nie mogą korzystać z dofinansowania na wyposażenie remiz, ale na działania społeczne i aktywizujące lokalną społeczność, jak najbardziej.  Statuty OSP przewidują takie działania.

Prezes zwrócił uwagę na korzyści płynące z zawierania partnerstw w celu realizacji projektów z organami samorządu terytorialnego. Jednostki Sektora Finansów Publicznych (JSFP) którymi są gminy w programie PS WPR mają dofinansowanie na poziomie 75 % , natomiast Stowarzyszenia, którymi są OSP na poziomie 100%. Większość remiz pełni również funkcję świetlic, a takowe miejsca, będące miejscami użyteczności publicznej mogą być objęte wsparciem, np. poprzez remonty części publicznej obiektu, doposażeniem lub realizacją działań animacyjnych i aktywizujących. Część naszych funduszy będzie można pozyskać także w formie grantów.

Dziękujemy Komendantowi Powiatowemu PSP w Olecku – st. bryg. Wojciechowi Szczepanikowi za pomoc w zorganizowaniu spotkania oraz przedstawicielom OSP i za frekwencję. Kolejne spotkania z OSP i Kołami Gospodyń Wiejskich już wkrótce.

SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI Z GOŁDAPI