SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI POWIATU EŁCKIEGO

W dniu 12 czerwca 2024r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku, odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla potencjalnych wnioskodawców tj. organizacji pozarządowych, jakimi są Ochotnicze Straże Pożarne (OSP).

W szkoleniu uczestniczyło kilkunastu przedstawicieli OSP z terenu powiatu ełckiego. Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO” – Jarosław Franczuk przedstawił możliwości pozyskania dotacji na przedsięwzięcia infrastrukturalne oraz przedsięwzięcia z zakresu integracji społecznej skierowanych do lokalnych społeczności. W ramach nowej perspektywy t.j. Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) i obowiązującej naszej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, mamy jako LGD cały wachlarz możliwości pozyskania środków finansowych przez m.in. organizacje pozarządowe, które  będą służyć  podniesieniu jaskości życia mieszkańców.

Prezes zwrócił uwagę na korzyści płynące z zawierania partnerstw w celu realizacji projektów z organami samorządu terytorialnego. Jednostki Sektora Finansów Publicznych (JSFP) którymi są gminy w programie PS WPR mają dofinansowanie na poziomie 75 % , natomiast Stowarzyszenia, którymi są OSP na poziomie 100%. Większość remiz pełni również funkcję świetlic, a takowe miejsca, będące miejscami użyteczności publicznej mogą być objęte wsparciem, np. poprzez remonty części publicznej obiektu, doposażeniem lub realizacją działań animacyjnych i aktywizujących. Część naszych funduszy będzie można pozyskać także w formie grantów. Jeżeli chodzi o granty to wsparcie jest wypłacane z góry na realizację zadania grantowego, co ułatwi realizację zadań grantowych przez Stowarzyszenia, które z reguły nie posiadają wolnych środków finansowych.

Dziękujemy Komendantowi Powiatowemu PSP w Ełku – st. bryg. Markowi Markowskiemu za pomoc
w zorganizowaniu spotkania oraz przedstawicielom OSP za zainteresowanie i frekwencję.

SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI POWIATU EŁCKIEGO