ABSOLUTORIUM ZARZĄDOWI LGD UDZIELONE !

W piątek 21 czerwca br. w Filii Bibliotecznej w Sokółkach odbyły się obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”. Jak co roku, zgodnie z przepisami, Zarząd Stowarzyszenia musi przedłożyć sprawozdanie ze swojej działalności, zarówno merytoryczne, dotyczące wykonywania zadań statutowych, jak i finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2023 rok. W imieniu Zarządu sprawozdanie merytoryczne, założenia i zmiany dokonane w Statucie przedstawił Prezes LGD Jarosław Franczuk zaś Sprawozdanie Finansowe przedstawiła główna księgowa Stowarzyszenia Grażyna Boroda.

Zarząd Stowarzyszenia podjął również szereg uchwał mających na celu uporządkowanie podstawowych dokumentów stowarzyszenia: m. innymi Statutu, który został dostosowany do nowych przepisów i wymagań do nowego okresu programowania unijnego zawartego w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną w głosowaniach wszyscy członkowie Zarządu otrzymali absolutorium.

ABSOLUTORIUM ZARZĄDOWI LGD UDZIELONE !