R U S Z A M Y    Z E    S Z K O L E N I A M I   N O W E G O    L S R !

W ramach kampanii informacyjnej na temat głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru EGO (LSR) – w czwartek 16.05.2024 r. – w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku, odbyło się pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla potencjalnych wnioskodawców tj. organizacji pozarządowych. W szkoleniu uczestniczyli licznie, przedstawiciele Ochotniczych Staży Pożarnych z terenu Powiatu Oleckiego.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO” – Jarosław Franczuk, Z-ca Prezesa Zarządu – Celina Górska, Janusz Hendzel -Skarbnik wraz z członkiem Rady Stowarzyszenia – Sylwią Gajewską i pracownikami LGD przedstawili możliwości  pozyskania dotacji na przedsięwzięcia infrastrukturalne oraz przedsięwzięcia z zakresu integracji społecznej, a także korzyści dla Beneficjenta będącego stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną (wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym). Szczególną uwagę zwrócono na istotę współpracy z jednostkami sektora finansów publicznych i partnerstwa projektowego przy realizacji planowanych przedsięwzięć.

Dodatkowo zaprezentowano zasady otrzymania wsparcia na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej na terenach wiejskich objętych LSR.

Dziękujemy Komendantowi Powiatowemu PSP w Olecku – st. bryg. Sławomirowi Litwinko za pomoc w zorganizowaniu spotkania oraz przedstawicielom organizacji pozarządowych za frekwencję.

Kolejne spotkania z OSP i Kołami Gospodyń Wiejskich już wkrótce.

Zapraszamy do biura LGD „Lider w EGO” w przypadku stworzenia koncepcji przedsięwzięcia i potrzeby udzielenia dodatkowych informacji!

R U S Z A M Y Z E S Z K O L E N I A M I N O W E G O L S R !