PODSUMOWANIE SPOTKAŃ INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYCH W CELU PRZYGOTOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023-2027

Mając na uwadze uspołecznienie i oddolność działań jako filar funkcjonowania Lokalnych Grup Działania oraz idei LEADER, podstawowym założeniem, jakie przyjęliśmy do potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, jest szerokie włączenie mieszkańców obszaru EGO w proces podejmowania decyzji. Za jeden z kluczowych elementów udziału społecznego w tworzeniu projektu uważamy spotkania informacyjno-konsultacyjne, podczas których przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego i publicznego mieli okazję przedstawić swoje pomysły, uwagi i wnioski oraz uzyskać informacje na temat funkcjonowania i przyszłych działań stowarzyszenia.

W konsultacjach społecznych, które trwały od 19 do 28 września 2022 roku, wzięło udział ponad 120 osób. Plan 11 spotkań (w każdej z gmin członkowskich LGD) poświęcony był w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru EGO, a także celom strategii w kolejnym okresie programowania. Po powitaniu uczestników i przedstawieniu celów konsultacji, zaprezentowano szczegółową diagnozę obszaru na podstawie opracowanych wcześniej danych statystycznych oraz wstępne wyniki ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców. Po prezentacji zweryfikowano mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia każdej gminy. W następstwie analizy SWOT następowała ogólna dyskusja nt. weryfikacji celów LSR oraz działań dla osiągnięcia celów strategii. Uczestnicy konsultacji mogli zaproponować swoje pomysły, uwagi, zgłosić problemy i potrzeby oraz projekty, które chcieliby zrealizować w przyszło

Konsultacje społeczne zakończone były podsumowaniem i przedstawieniem dalszych działań opracowywania Lokalna Strategia Rozwoju (LSR). Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” dziękuje wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i aktywny udział w wydarzeniach. Przedstawicielom urzędów gmin, organizacji, gminnych ośrodków kultury dziękujemy za pomoc organizacyjną, udostępnienie swoich sal konferencyjnych  i udaną współpracę w budowaniu frekwencji na spotkaniach.

W całym okresie przygotowywania LSR funkcjonuje punkt informacyjno-konsultacyjny prowadzony w biurze LGD „Lider w EGO”, w którym mieszkańcy obszaru EGO mogą zapoznać się z materiałami informacyjnymi, przedstawić swoje opinie, przedyskutować istotne kwestie i zapoznać się z projektem LSR.

Prezentacje do LSR, których używaliśmy na konsultacjach:

Lw EGO_1 Prezentacja na spotkania

LwE_4 prezentacja sytuacji 2020

PODSUMOWANIE SPOTKAŃ INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYCH W CELU PRZYGOTOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023-2027