WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE

 

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” przygotowuje się do prac nad  nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2022-2027. Dlatego też, w celu określenia potrzeb i kierunków rozwoju w ramach opracowywania LSR, pragniemy poznać Państwa opinie i zwracamy się z prośbą o zgłaszanie propozycji działań (projektów), które chcielibyście Państwo realizować w ramach nowego okresu programowania.

W celu określenia przyszłych działań kierujemy do Państwa ankietę, która określi potrzeby naszego obszaru. Można ją wypełnić – TU

W związku z powyższym organizujemy otwarte spotkania dla mieszkańców obszaru LGD, w szczególności przedstawicieli jednostek jst, organizacji pozarządowych, OSP, KGW, przedsiębiorców, które odbędą się na terenie każdej z gmin członkowskich.

Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR – pobierz

Planowany przebieg spotkań:

Prezentacja formuły pracy nad LSR i roli interesariuszy (społeczności lokalnej) w tym promocja źródła finansowania działań czyli EFRROW – 5 min.

Omówienie kluczowych ustaleń diagnostycznych (wyniki ankiet i analizy desk research) – 15 min.

Dyskusja o kluczowych problemach i wyzwaniach – analiza potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru (drzewa problemów – warsztat) – 45 min.

Wstępne uporządkowanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (analiza SWOT) – 30 min.

Określenie priorytetów, kluczowych wymiernych celów strategii, wymiernych rezultatów i planowanych działań (drzewa celów) – 45 min.

Opinie interesariuszy o głównych kierunkach rozwoju (konsultacje, doprecyzowanie) – 30 min.

 

       

W piątek, 10 czerwca br. Prezes – Jarosław Franczuk  w imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” podpisał umowę z na wsparcie przygotowawcze dotyczące dofinansowania opracowania nowej lokalnej strategii rozwoju w ramach perspektywy  2023-2027.  Pozyskane środki w wysokości 74 tys. zł. umożliwią opłacenie wydatków  związanych z przygotowaniem nowych lokalnych strategii rozwoju (LSR), w tym m.in. przeprowadzenia badań statystycznych, konsultacji społecznych lub ewentualnych dodatkowych opracowań.

Środki na sfinansowanie umów na wsparcie przygotowawcze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z okresu przejściowego.

WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE