Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

 Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2022

I. Zakres tematyczny operacji.

Pomoc przyznawana jest na operację z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Cel ogólny nr 2. Poprawa stanu ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury na terenie LGD „Lider w EGO” do 2023 r.

Cel szczegółowy 2.1 Wsparcie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Przedsięwzięcie LSR 2.1.1. Ogólnodostępna infrastruktura turystyczna i rekreacyjna.

II. Termin składania wniosków.

27 czerwca – 11 lipca 2022 r.  w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 11.07.2022r.  o godz. 13:00.

III. Miejsce i tryb składania wniosków.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”

19-400 Olecko, ul. Plac Wolności 2, pok. 1

Wniosek należy składać bezpośrednio, co oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną,  w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”.

 1. Wniosek należy składać wraz z załącznikami, w wersji papierowej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach spiętych w segregator bądź skoroszyt w zależności od ilości dokumentów oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową. Załączniki należy dołączyć do wniosku w wersji papierowej jak również nagrane na nośniku elektronicznym w formacie PDF.
 2. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia 2 egzemplarzy wniosku wraz z kompletem dokumentów, wnioski należy wpiąć w skoroszyt lub segregator, bez używania zszywek i koszulek. Dokumenty muszą być spięte w tej samej kolejności w obydwu egzemplarzach.
 3. W instrukcji wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy wymienione są dokumenty, których kopie zostają potwierdzone przez pracownika LGD. Do wniosku NALEŻY DOŁĄCZYĆ PRZYGOTOWANE KOPIE i poskładać w odpowiedniej kolejności do okazania oryginały tychże dokumentów.
 4. Wnioski składane drogą pocztową, elektroniczną lub faksem nie będą uwzględniane.

 IV. Warunki udzielenia wsparcia:

 V. Wymagania.

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu.
 3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR Stowarzyszenia LGD  „Lider w EGO”).
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Ocena zgodności i wyboru operacji (zgodnie z kartą oceny) przebiega w następujący sposób:

– część A. karty oceny – wstępna ocena wniosków.

– część B. karty oceny – ocena zgodności operacji z LSR Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO”,  w tym z Programem (PROW).

– część B2. karty oceny – ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru przyjętych przez Stowarzyszenie  LGD „Lider w EGO”.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 14 punktów w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny operacji (część B2  Karty oceny).

Ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny wstępnej.

 VI. Limit środków w naborze, maksymalny poziom dofinansowania operacji oraz forma wsparcia.

 • Limit środków w ramach konkursu:

– Ogólnodostępna infrastruktura turystyczna i rekreacyjna: 1.795.268,48 PLN (wynika z przeliczenia kwoty: 448.817,12 Euro x 4 PLN)

 • Forma wsparcia – refundacja

 

VII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej.

 • W biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”, 19-400 Olecko, Plac Wolności 2, pok. 1.
 • Na stronie liderwego.pl

 

VIII. Komplet dokumentów składanych w ramach naboru stanowią:

 • wniosek o przyznanie pomocy,
 • załączniki do wniosku  (zgodnie z listą załączników zawartą we wniosku),
 • dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy.
 • oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • formularz kontaktowy,
 • oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z wersją elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy

 

W/w dokumenty dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO”:  www.liderwego.pl oraz w biurze Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO”.

IX. Dokumenty pomocnicze stanowią:

 • karta oceny operacji,
 • instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy,
 • wniosek o płatność,
 • instrukcja wypełniania wniosku o płatność,
 • wzór umowy,
 • Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Lider w EGO”,
 • wykaz wskaźników do przedsięwzięcia.

X. Przydatne linki.

 

XI. Miejsce i sposób doradztwa udzielanego potencjalnym Wnioskodawcom.

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania „Lider w EGO” osobiście w biurze LGD, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu doradztwa od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.

UWAGA! Tylko doradztwo udzielone do dnia 5 lipca 2022 roku jest punktowane zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.

Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonywać telefonicznie pod numerem 876101183. 

 XII. Inne ważne informacje.

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) podajemy informacje.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”, ul. Plac Wolności 2, 19-400 Olecko.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor@liderwego.pl
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu oceny, realizacji oraz ewaluacji wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013).
 • Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim województwa warmińsko-mazurskiego nie krócej niż do 31 grudnia 2028.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

 

XIII. Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” w Olecku, ul. Plac Wolności 2, pok. 1, tel.: (87) 610-11-83, e-mail:  biuro@liderwego.pl

 

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 2/2022