Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2020

 1. Zakres tematyczny operacji.

Pomoc przyznawana jest na operację z zakresu wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO”.

Cel ogólny nr 1. Rozwój lokalnej gospodarki LGD „Lider w EGO” w oparciu o zasoby obszaru do 2023r.

Cel szczegółowy 1.2 Rozwój przetwórstwa i wsparcie produktu lokalnego.

Przedsięwzięcie LSR 1.2.1. Rozwój przedsiębiorczości w obszarze produktu i przetwórstwa lokalnego.

Zakres operacji: tworzenie lub rozwój inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji , przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności.

 

 1. Termin składania wniosków.

16 marca  – 31 marca 2020r.  w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 31.03.2020 o godz. 13:00.

 

 • Miejsce i tryb składania wniosków.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” 19-400 Olecko, ul. Plac Wolności 2, pok. 1

 

Wniosek należy składać wraz z załącznikami, w wersji papierowej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach trwale spiętych oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową, bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” osobiście lub przez osobę upoważnioną lub pełnomocnika.

 

 1. Warunki udzielenia wsparcia.

 

Warunki udzielenia wsparcia określa:

 

Wymagania.

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu.
 3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR Stowarzyszenia LGD  „Lider w EGO”).
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Ocena zgodności i wyboru operacji (zgodnie z kartą oceny) przebiega w następujący sposób:

– część A. karty oceny – wstępna ocena wniosków.

– część B. karty oceny – ocena zgodności operacji z LSR Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO”, w tym z Programem (PROW).

– część B2. karty oceny – ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru przyjętych przez Stowarzyszenie  LGD „Lider w EGO”.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 16 punktów w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny operacji (część B2 Karty oceny).

Ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny wstępnej.

 

 1. Limit środków w naborze, maksymalny poziom dofinansowania operacji oraz forma wsparcia.
 • Limit środków w ramach konkursu:  500 000,00 zł.
 • Forma wsparcia – refundacja części kosztów kwalifikowanych.
 • Jednostki sektora finansów publicznych: do 63,63% wydatków kwalifikowanych operacji;
 • Podmioty wykonujące działalność gospodarczą: do 70,00% wydatków kwalifikowanych operacji;
 • Organizacje pozarządowe (nie prowadzącej działalności gospodarczej): do 100% wydatków kwalifikowanych operacji;
 • Pozostałe podmioty: do 70% wydatków kwalifikowanych operacji.

 

 1. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej.
 • W biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”, 19-400 Olecko, Plac Wolności 2, pok. 1.
 • Na stronie www.liderwego.pl

VII. Komplet dokumentów składanych w ramach naboru stanowią:

 • wniosek o przyznanie pomocy,
 • biznesplan,
 • biznesplan-tabele finansowe,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis,
 • formularz kontaktowy,
 • załączniki do wniosku i biznesplanu (zgodnie z listą załączników zawartą we wniosku),
 • oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z wersją elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy,
 • dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy.

W/w dokumenty dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO”: www.liderwego.pl oraz w biurze Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO”.

 

VIII. Dokumenty pomocnicze stanowią:

 • karta oceny operacji,
 • instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy,
 • instrukcje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu,
 • wniosek o płatność,
 • instrukcja wypełniania wniosku o płatność,
 • wzór umowy,
 • zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa,
 • Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Lider w EGO”,
 • wykaz wskaźników do przedsięwzięcia.

 

 1. Przydatne linki.

 

 1. Miejsce i sposób doradztwa udzielanego potencjalnym Wnioskodawcom.

Punktowane doradztwo dotyczące wsparcia prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO” osobiście w siedzibie biura, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00. Doradztwo będzie udzielane do 27 marca 2020r.

Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonać telefonicznie pod numerem (87) 610-11-83.

 

 1. Inne ważne informacje.

 

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) podajemy informacje.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”, ul. Plac Wolności 2, 19-400 Olecko.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor@liderwego.pl
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu oceny, realizacji oraz ewaluacji wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013).
 • Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim województwa warmińsko-mazurskiego nie krócej niż do 31 grudnia 2028.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

 

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” w Olecku, ul. Plac Wolności 2, pok. 1, tel.: (87) 610-11-83, e-mail: biuro@liderwego.pl

 

 Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2020