Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2019

   I. Zakres tematyczny operacji.

Pomoc przyznawana jest na operację z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez rozwijanie działalności gospodarczej.

Cel ogólny nr 1. Rozwój lokalnej gospodarki LGD „Lider w EGO” w oparciu o zasoby obszaru do 2023r.

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój przedsiębiorczości.

Przedsięwzięcie LSR 1.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze EGO.

II. Termin składania wniosków.

27 maja  – 14 czerwca 2019r.  w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 14.06.2019 o godz. 13:00.

III. Miejsce i tryb składania wniosków.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” 19-400 Olecko, ul. Plac Wolności 2, pok. 1

Wniosek należy składać wraz z załącznikami, w wersji papierowej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową, bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” osobiście lub przez osobę upoważnioną lub pełnomocnika.

IV. Warunki udzielenia wsparcia.

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu.
 3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR Stowarzyszenia LGD  „Lider w EGO”).
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Ocena zgodności i wyboru operacji (zgodnie z kartą oceny) przebiega w następujący sposób:

– część A. karty oceny – wstępna ocena wniosków.

– część B. karty oceny – ocena zgodności operacji z LSR Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO” , w tym z Programem (PROW).

– część B2. karty oceny – ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru przyjętych przez Stowarzyszenie  LGD „Lider w EGO”.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 16 punktów w ramach oceny zgodnie                           z lokalnymi kryteriami oceny operacji (część B2 Karty oceny).

Ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny wstępnej.

V. Limit środków w naborze, maksymalny poziom dofinansowania operacji oraz forma wsparcia.

 • Maksymalna wysokość wsparcia – 300 000,00 zł (do 70% kosztów kwalifikowanych).
 • Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł (do 70% kosztów kwalifikowalnych).
 • Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 1 234 089,00 zł.
 • Forma wsparcia – refundacja części kosztów kwalifikowanych – nie więcej niż 70%.

VI. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej.

 • W biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”, 19-400 Olecko, Plac Wolności 2, pok. 1.
 • Na stronie www.liderwego.pl

VII. Komplet dokumentów składanych w ramach naboru stanowią:

 1. wniosek o przyznanie pomocy,
 2. biznesplan,
 3. biznesplan-tabele finansowe,
 4. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis,
 5. formularz kontaktowy,
 6. załączniki do wniosku i biznesplanu (zgodnie z listą załączników zawartą we wniosku),
 7. oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 8. oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z wersją elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy,
 9. dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy.

W/w dokumenty dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO”: www.liderwego.pl oraz w biurze Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO”.

 

VIII. Dokumenty pomocnicze stanowią:

IX. Przydatne linki.

X. Miejsce i sposób doradztwa udzielanego potencjalnym Wnioskodawcom.

Punktowane doradztwo dotyczące wsparcia prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO” osobiście w siedzibie biura, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00. Doradztwo będzie udzielane               do 12 czerwca 2019r.

Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonać telefonicznie pod numerem (87) 610-11-83.

XI. Inne ważne informacje.

 

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) podajemy informacje.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”, ul. Plac Wolności 2, 19-400 Olecko.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor@liderwego.pl
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu oceny, realizacji oraz ewaluacji wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013).
 • Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim województwa warmińsko-mazurskiego nie krócej niż do 31 grudnia 2028.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

 

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” w Olecku, ul. Plac Wolności 2, pok. 1, tel.: (87) 610-11-83, e-mail: biuro@liderwego.pl

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2019