Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019, w następujących zakresach:

 1. edukacja, profilaktyka i promocja zdrowia publicznego (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)
 2. rozwój kultury fizycznej (najwcześniejszy termin składania ofert do niektórych zadań: do 3 stycznia 2019 r. kolejny termin to: do 15 stycznia 2019 r.)
 3. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)
 4. upowszechnianie i ochrona praw konsumenta (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)
 5. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r. i do 31 maja 2019 r.)
 6. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)
 7. rozwój turystyki (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)
 8. aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)
 9. pomoc społeczna (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)
 10. profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)
 11. realizacja programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim (termin składania ofert: do 8 lutego 2019 r.)
 12. rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwój wolontariatu (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)
 13. żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)
 14. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości (termin składania ofert: do 31 stycznia 2019 r.)

Terminy składania ofert są zamieszczone w ogłoszeniu konkursowym. Opisy zadań konkursowych zamieszczone są w załącznikach do ogłoszenia konkursowego.

Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 75 (Mariusz Katarzyński), 89 512 58 76 (sekretariat Biura), Joanna Glezman (tel. 724 777 741). Kontakt do osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania merytoryczne wskazany jest w ogłoszeniu.

W związku z konkursem w dniu 07 stycznia 2019 r. o godz. 16:30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku (ul. Marszałka J. Piłsudskiego 4) odbędzie się spotkanie informacyjne nt. tego konkursu, zasad udzielania dotacji itp. Zostanie również omówiony – krok po kroku – sposób wypełniania ofert konkursowych. Spotkanie poprowadzą: Pani Joanna Glezman, Kierownik Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego oraz Adam Dobkowski, Kierownik Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Ełku.

Wymagane jest potwierdzenie uczestnictwa w ww. spotkaniu do dnia 03 stycznia 2019 roku. Zapisy:
adres e-mail: m.pijanowska@warmia.mazury.pl, Marta Pijanowska, Biuro Regionalne w Ełku, tel. (87) 621-65-32.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego