Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ogłoszenie o naborze wniosków:

1/2018

 

I. Zakres tematyczny operacji:

Pomoc przyznawana jest na operację z zakresu wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR

Cel ogólny 1 LSR: Rozwój lokalnej gospodarski LGD „Lider w EGO” w oparciu o zasoby obszaru do 2023 r.

Cel szczegółowy 1.2.: Rozwój przetwórstwa i wsparcie produktu lokalnego

Przedsięwzięcie 1.2.2.: Wspieranie współpracy przedsiębiorstw lokalnych

II. Termin składania wniosków:

24 września – 11 października 2018 r. w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 11.10.2018 r. o godz. 15:00.

III. Miejsce i tryb składania wniosków:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”

19-400 Olecko, ul. Plac Wolności 2, pok. 1

Wniosek wraz załącznikami składa się w dwóch trwale spiętych egzemplarzach, w wersji papierowej oraz dwóch egzemplarzach wersji elektronicznej bezpośrednio w biurze LGD „Lider w EGO” osobiście lub przez osobę upoważnioną lub pełnomocnika.

IV. Warunki udzielenia wsparcia określa:

 1. Warunki udzielenia wsparcia określa:
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z póź. zm.
 • Lokalna Strategia Rozwoju 2014 – 2020(23) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” (LSR) wraz z załącznikami
 1. Kryteria wyboru operacji:

Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:

 • są zgodne z LSR;
 • zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;
 • są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Ocena zgodności i wyboru operacji (zgodnie z Kartą oceny) przebiega w następujący sposób:
Cześć A. Karty oceny – Wstępna ocena wniosków
Część B. Karty oceny – Ocena zgodności operacji z LSR, w tym z Programem (PROW)
Część C. Karty oceny – Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru przyjętych przez LGD

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 16 punktów w ramach oceny zgodnie
z lokalnymi kryteriami oceny operacji (część C Karty oceny).

Ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny wstępnej.

 V. Limit środków w naborze, maksymalny poziom dofinansowania operacji oraz forma wsparcia:

 • Limit środków w ramach konkursu:  80 000,00 zł
 • Forma wsparcia – refundacja części kosztów kwalifikowanych – do 70%.

VI. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

 • w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”, Olecko, Plac Wolności 2, pok. 1.
 • na stronie www.liderwego.pl,

 VII. Komplet dokumentów (zgodnie z pkt III) składanych w ramach naboru stanowią:

 • Wniosek o przyznanie pomocy,
 • Biznesplan,
 • Biznesplan – tabele finansowe,
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • Formularz kontaktowy,
 • Załączniki do wniosku i biznesplanu (zgodnie z listą załączników zawartą we wniosku),
 • Dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy,

W/w dokumenty dostępne są na stronie internetowej LGD: www.liderwego.pl oraz w biurze LGD.

VIII. Dokumenty pomocnicze:

 • Karta oceny operacji,
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy,
 • Informacje pomocnice przy wypełnianiu biznesplanu,
 • Wniosek o płatność, Instrukcja wypełniania wniosku o płatność,
 • Wzór umowy,
 • Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa,
 • Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Lider w EGO” ,
 • Wykaz wskaźników do przedsięwzięcia.

IX. Przydatne linki:

X. Miejsce i sposób doradztwa udzielanego potencjalnym Wnioskodawcom

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD „Lider w EGO” osobiście w siedzibie biura, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00, do 9 października 2018 r.

Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonać telefonicznie pod numerem 87 6101183.

 XI. Inne ważne informacje

 Ochrona danych osobowych:

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”, ul. Plac Wolności 2, 19-400 Olecko;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor@liderwego.pl;

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu oceny, realizacji oraz ewaluacji wniosku na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;.- jest to niezbędne do dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013);

4) dane osobowe przechowywane będą zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim województwa warmińsko-mazurskiego – nie krócej niż do 31 grudnia 2028;

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania;

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne;

8) Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

Pytania i odpowiedzi: W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”: Olecko, ul. Plac Wolności 2, pok. 1, tel.: 87 610 11 83, e-mail: biuro@liderwego.pl

Ogłoszenie o naborze nr 1/2018 – Wspieranie współpracy przedsiębiorstw lokalnych