Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy

w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ogłoszenie o naborze wniosków:

7/2017

I. Zakres tematyczny operacji:

Pomoc przyznawana jest na operację z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Cel ogólny 2 LSR: Poprawa stanu ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury na terenie LGD „Lider w EGO” do 2023 r.

Cel szczegółowy 2.1.: Wsparcie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Przedsięwzięcie 2.1.1.: Ogólnodostępna infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

II. Termin składania wniosków:

11.12.2017 – 29.12.2017 w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 29.12.2017 o godz. 12.00.

III. Miejsce i tryb składania wniosków:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”

19-400 Olecko, ul. Plac Wolności 2, pok. 1

Wniosek wraz załącznikami składa się w dwóch trwale spiętych egzemplarzach w wersji papierowej oraz dwóch egzemplarzach wersji elektronicznej bezpośrednio w biurze LGD „Lider w EGO” osobiście lub przez osobę upoważnioną lub pełnomocnika.

IV. Warunki udzielenia wsparcia:

Warunki udzielenia wsparcia określa:

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772, z późn. zm.)
  • Lokalna Strategia Rozwoju 2014 – 2020(23) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” (LSR) wraz z załącznikami
  1. Kryteria wyboru operacji:

Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:

  • są zgodne z LSR;
  • zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;
  • są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Ocena zgodności i wyboru operacji (zgodnie z Kartą oceny) przebiega w następujący sposób:
Cześć A. Karty oceny – Ocena zgodności operacji z LSR w tym z Programem (PROW)
Część B. Karty oceny – Ocena i wybór operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 14 punktów w ramach oceny zgodnie
z lokalnymi kryteriami oceny operacji.

Ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny wstępnej.

V. Limit środków w naborze, maksymalna kwota dofinansowania operacji oraz forma wsparcia:

  • Limit środków w ramach konkursu:

– Ogólnodostępna infrastruktura turystyczna i rekreacyjna: 216710,96 zł

Forma wsparcia – refundacja.

VI. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

  • w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”, Olecko, Plac Wolności 2, pok. 1.
  • na stronie www.liderwego.pl, zakładka PROW 2014-2020

VII. Lista dokumentów składanych w ramach naboru:

W/w dokumenty dostępne są na stronie internetowej LGD: www.liderwego.pl oraz w biurze LGD.

VIII. Dokumenty pomocnicze:

 IX. Przydatne linki:

X. Miejsce i sposób doradztwa udzielanego potencjalnym Wnioskodawcom

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD „Lider w EGO” osobiście w siedzibie biura, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, od wtorku do czwartku w godzinach 9.00 – 14.00, do 22 grudnia 2017 r. Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonać telefonicznie pod numerem 87 6101183.

UWAGA: tylko doradztwo udzielone do 22 grudnia jest punktowane zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.

XI. Inne ważne informacje

–  Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe pozyskane od wnioskodawców w czasie naboru będą przetwarzane przez LGD „Lider w EGO”. Dane te używane będą w celu dokonania wyboru operacji do dofinansowania oraz publikowane w zakresie określonym dla procedury wyboru wniosków w ramach realizacji LSR. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak tejże zgody będzie równoznaczny z brakiem możliwości skutecznego aplikowania o środki.

Pytania i odpowiedzi: W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”: Olecko, ul. Plac Wolności 2, pok. 1, tel.: 87 610 11 83, e-mail: biuro@liderwego.pl

Ogłoszenie o naborze nr 7/2017 – Ogólnodostępna infrastruktura turystyczna i rekreacyjna