W instrukcji dokonano m.in. następujących zmian:

  • usunięto zapis dotyczący możliwości zastosowania metody „zaprojektuj-wybuduj”
  • doprecyzowano zapis dotyczący wyliczenia momentu bazowego dla prowadzących działalność sezonową;
  • w części dotyczącej limitu pomocy – doprecyzowano, że limity nie mają zastosowania w przypadku, gdy podmiotem jest jednostka sektora finansów publicznych albo LGD – (jednocześnie, zmieniono formatowanie wniosku w wersji edytowalnej w tym zakresie);
  • w przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy jest osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą poza miejscem zamieszkania, poza adresem głównego miejsca wykonywania działalności doprecyzowano możliwość wpisania adresu dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, pod którym podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą.

Jednocześnie informuje się, że wszystkie zmiany zostały oznaczone kolorem żółtym.

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wersja 2z – plik .pdf do pobrania (zmiana z 23.11.2016 r.)

UWAGA – Zaktualizowana instrukcja wypełniania WoPP do poddziałania 19.2