Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach

poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ogłoszenie o naborze wniosków:

6/2016

I. Zakres tematyczny operacji:

Pomoc przyznawana jest na operacje z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego.

Przedsięwzięcie LSR

3.2.1. Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej.

II. Termin składania wniosków:

12.12.2016 – 28.12.2016 w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 28.12.2016 o godz. 12.00.

III. Miejsce i tryb składania wniosków:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”

 1. Plac Wolności 2, pok. 1, 3

19-400 Olecko

Wniosek wraz załącznikami składa się w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD bezpośrednio w biurze LGD „Lider w EGO” (osobiście lub przez osobę upoważnioną lub pełnomocnika).

IV. Warunki udzielenia wsparcia określa:

 1. Warunki udzielenia wsparcia określa:
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z póź. zm.
 • LSR 2014 – 2020(23)  wraz z załącznikami
 1. Kryteria wyboru operacji:
 • pozytywny wynik  wstępnej oceny wniosków, w tym oceny zgodności operacji z LSR (przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która spełnia wymagania określone w art. 21 ust. 2 ustawy RLKS),
 • warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie co najmniej 17 pkt. w ramach oceny operacji według Lokalnych Kryteriów Wyboru.

Kryteria oceny wstępnej oraz punktowej stanowią załącznik do ogłoszenia.

Ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny wstępnej.

V. Limit środków w naborze, maksymalna kwota dofinansowania oraz forma wsparcia:

 • Limit środków w ramach konkursu: 260 000,00 zł,
 • Wysokości kwoty pomocy dla operacji nie może być wyższa niż 52 000,00 zł
 • Forma wsparcia – refundacja.

VI. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

 • w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”, Olecko, Plac Wolności 2,
 • na stronie www.liderwego.pl, zakładka PROW 2014-2020

VII. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

VIII. Dokumenty pomocnicze:

IX. Przydatne linki:

X. Miejsce i sposób doradztwa udzielanego potencjalnym Wnioskodawcom

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD „Lider w EGO” osobiście w siedzibie biura, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, od wtorku do czwartku w godzinach 9.00 – 14.00, do 15 grudnia 2016r.

Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonać telefonicznie pod numerem 87 6101183.

Pytania i odpowiedzi: W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”: Olecko, ul. Plac Wolności 2, pok. 1-3, tel.: 87 610 11 83, e-mail: biuro@liderwego.pl

Ogłoszenie o naborze nr 6/2016 – Wzmocnienie kapitału społecznego. Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej